Jaarverslag

Buitenruimte

Buitenruimte

Portefeuillehouder: Robert Barker, Nur Icar en Arjen Kapteijns

Wat is het doel?
De buitenruimte is de dagelijkse leefomgeving van de Hagenaars en het visitekaartje voor bezoekers van Den Haag. Met dit programma wil de gemeente zorgen voor aantrekkelijke Haagse straten, pleinen, parken en ander groen en water. In een goede leefbare buitenruimte wonen en werken mensen met plezier en komen er graag op bezoek. Investeringen in de buitenruimte zijn essentieel voor de klimaatadaptatie, de leefbaarheid, de toekomstbestendigheid van de stad en voor de stedelijke economie. De opgave om te verdichten, vergroenen en verduurzamen gaan zo hand in hand en worden in relatie tot elkaar uitgewerkt. Met dat in het achterhoofd is er extra aandacht voor die gebieden waar veel mensen bij elkaar komen, zoals de Boulevard en de Grote Marktstraat. Dat geldt ook voor plekken waar mensen rust kunnen ervaren en waar flora en fauna kunnen floreren. Daarnaast is de buitenruimte van belang omdat het een leefgebied vormt van dieren. Door te investeren in groen en door groene gebieden met elkaar te verbinden willen we de leefruimte van dieren verbeteren en de biodiversiteit bevorderen. Ook draagt de gemeente bij aan dierenbescherming en dierenwelzijn. 

Kerndoelen van het programma Buitenruimte: 

  • Het beheer van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Van wegen, straatmeubilair tot riolering en van plantsoenen en pleintjes tot civieltechnische kunstwerken als tunnels, bruggen en kademuren.  
  • Zorgdragen voor/Investeren in een leefbare en aantrekkelijke buitenruimte waarin mensen met plezier wonen, werken, ontmoeten en bewegen en graag op bezoek komen. 
  • De leefruimte van dieren verbeteren en de biodiversiteit bevorderen. Ook draagt de gemeente bij aan dierenbescherming en dierenwelzijn.

Lasten, baten en saldo

300.082

8,7 %

191.890

5,5 %

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27