Paragrafen

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Een verbonden partij wordt gedefinieerd als; een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft (artikel 1 sub b BBV). De soorten verbonden partijen zijn onderverdeeld in publiekrechtelijke organisaties en privaatrechtelijke organisaties, hierbinnen zijn weer respectievelijk de volgende wettelijke verdelingen aangebracht: gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijke organisaties) en privaatrechtelijke organisaties als vennootschappen, verenigingen, coöperaties en stichtingen.

  1. Beleidskader Verbonden Partijen

Naar verwachting zal in het 2e kwartaal van 2024 het Beleidskader Verbonden Partijen 2024 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Het beschrijft de principes die de gemeente hanteert bij het aangaan, beheer (en evaluatie) en afstoten van verbonden partijen.

  1. Jaarrapportage Verbonden Partijen

In het Beleidskader Verbonden Partijen is, onder meer, opgenomen dat het college elk jaar de raad informeert via een ‘jaarrapportage verbonden partijen’. De jaarrapportage is een verdieping op deze paragraaf ‘verbonden partijen’ in de jaarrekening en de begroting van de gemeente. In de jaarrapportage wordt uitgebreid verslag gedaan over de bedrijfsvoering van de verbonden partijen. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de ontwikkelingen per verbonden partij beknopt weergegeven in onderstaande tabel. De overige informatie is terug te vinden in de jaarrapportage verbonden partijen. De meest recente jaarrapportage Verbonden Partijen is de Jaarrapportage Verbonden Partijen 2022 (RIS317436).

  1. Relevante materiële  risico’s

De eventuele risico’s van de verbonden partijen zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Hieronder worden risico’s uiteengezet die voor de gemeente relevant zijn en op welke manier die beheert worden. In 2023 waren bij verbonden partijen VRH, SJH sprake van relevante materiële risico’s.  

Veiligheidsregio
De structurele risico’s zijn in totaal € 1.054.000 en bestaan uit de niet verzekerbare risico’s € 245.000., de ontwikkelingen vrije instroom vrijwillige € 297.000., de aansprakelijkheid dienstverlening restrisico wordt geraamd op € 140.000., Cyberdreiging/digitale dreiging legt een beslag op het weerstandsvermogen van € 263.000 en het gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW  € 109.000. De incidentele risico’s zijn in totaal € 583.000: het 2e loopbaanbeleid € 109. 000.en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) € 474.000. Het weerstandsvermogen is € 1.637.000 en daarmee voldoende.

SJH
De risico’s voor Den Haag worden geschat op € 350.000,-. Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden beschikt over een beperkt eigen vermogen en is dus niet in staat om de risico’s zelfstandig op te vangen. Het financiële risico ligt bij de deelnemende gemeenten die verantwoordelijk zijn voor eventuele tekorten op de uitgaven van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

ODH
Het Algemeen Bestuur heeft op 24 november 2021 de Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing, reserves en voorzieningen vastgesteld. De gewenste weerstandscapaciteit ligt tussen de 1,0 en 1,4. Daarnaast is bepaald dat de maximumomvang van de incidentele weerstandscapaciteit is gebaseerd op het risicoprofiel waarbij wordt uitgegaan van een maximum van 5% van de bij begroting geraamde structurele exploitatielasten; voor het deel dat uitgaat boven de 5% zijn de deelnemers verantwoordelijk.  

WOM Den Haag Zuid West
Ter afdekking van de risico’s, rentelasten en het aandeel van de gemeente Den Haag in het negatieve saldo bij liquidatie van de WOM Den Haag Zuidwest is een voorziening gevormd voor € 11,2 mln.

Gem Vroondaal
De risico’s voor de gemeente worden voldoende afgedekt door voorzieningen en de bankgaranties van de partners van de GEM. De voorziening voor de verstrekte financiering wordt conform BASEL II minimaal jaarlijks herzien. Risico’s op de externe grondexploitatie worden jaarlijks meegenomen bij het MPG en indien noodzakelijk in het weerstandsvermogen meegenomen.

  1. Kerngegevens verbonden partijen

De gemeente heeft de beschikking over alle vastgestelde jaarrekeningen 2022 van de verbonden partijen. Een aantal verbonden partijen hebben inmiddels hun jaarrekening over 2023 gepubliceerd.
Per verbonden partij wordt inzicht gegeven in het financieel belang van de gemeente en wordt aandacht besteedt aan het financieel risico. Daarbij is uitgangspunt dat de verbonden partij zelf zorgt voor borging van haar financiële risico's middels eigen vermogen. Dit om te voorkomen dat deelnemende gemeenten in verbonden partijen financiële nadelen moeten bekostigen.  Verschillende deelnemingen keren winst uit aan de aandeelhouders in de vorm van dividend. De dividendinkomsten verantwoorden we in programma 15 Financiën.  
De tabel 1 geeft de (financiële) kerngegevens per deelneming, tabel 2 van de Gemeenschappelijke Regelingen en tabel 3 van de Stichting en Coöperatie. Hierin zijn de volgende afkortingen gebruikt:
BW: boekwaarde balans gemeente (in miljoenen euro’s)
EV: eigen vermogen (in miljoenen euro’s)
VV: vreemd vermogen (in miljoenen euro’s)
NW: netto winst (in miljoenen euro’s)

De weergegeven boekwaarde is de verkrijgingsprijs van de verbonden partij. De verkrijgingsprijs bestaat uit de investering en het gestort aandelenkapitaal. Tenzij anders aangegeven baseren wij de cijfers over eigen vermogen, vreemd vermogen en netto winst op de jaarrekening 2022 van de deelnemingen. Wij nemen de beleidsinformatie en beleidsrisico’s van verbonden partijen op in de programma’s van de begroting waar zij bij horen. Hierin staan ook de relevante ontwikkelingen bij de verbonden partijen.


 

Wij zijn lid van meerdere Verenigingen van Eigenaren (VvE). Als lid van een VvE kunnen we het aan lidmaatschap verbonden stemrecht uitoefenen.

  1. Publiek belang van deelnemingen die niet in de programma’s zijn opgenomen

Van de verbonden partijen die niet zijn opgenomen in de programma’s volgt hieronder een overzicht van het publieke belang dat iedere verbonden partij dient. Een uitgebreide toelichting wordt gegeven in de jaarrapportage verbonden partijen (RIS317436)

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27