Jaarrekening

Verloop overzicht reserves

Verloop overzicht reserves

bedragen x € 1.000

Reserves (verloopoverzicht 2023)

Saldo per
31-12-2022

Resultaat-bestem.
2022

Toe-voegingen

Ont-trekkingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2023

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen (prog.3)

5.085

0

0

241

0

4.844

Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

5.085

0

0

241

0

4.844

04 - Openbare orde en Veiligheid

Overgangsregeling FLO Brandweer

0

0

4.008

4.008

0

0

Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid

0

0

4.008

4.008

0

0

06 - Onderwijs

Duurzame huisvesting onderwijs

6.664

0

0

-199

0

6.863

Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen

11.891

0

4.260

2.547

0

13.605

Totaal 06 - Onderwijs

18.555

0

4.260

2.348

0

20.467

07 - Werk en Inkomen

Werkgelegenheidseffecten

8.375

0

0

8.375

0

0

STiP 2.0

15.000

0

0

15.000

0

0

Met LKS meer mensen naar werk / STiP 3.0

0

0

35.000

0

0

35.000

Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede

6.660

0

3.000

0

0

9.660

Armoede, Inkomen en Werk

30.500

0

20.375

20.375

0

30.500

Totaal 07 - Werk en Inkomen

60.536

0

58.375

43.750

0

75.161

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Maatschappelijk Opvang

7.184

0

8.500

2.103

0

13.581

Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp

3.053

0

0

0

0

3.053

Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg

12.104

3.161

0

1.861

0

13.404

Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

22.341

3.161

8.500

3.964

0

30.038

09 - Buitenruimte

Werk met werk en Kunstwerken

5.858

203

2.855

0

5.465

3.451

Verduurzaming openbare verlichting

9.300

0

0

1.054

0

8.246

1 Straatreinigingsorganisatie (1SRO)

1.525

0

711

0

2.236

0

Totaal 09 - Buitenruimte

16.683

203

3.566

1.054

7.701

11.697

10 - Sport

Olympisch fonds

5.281

0

4.500

4.274

0

5.508

Verduurzaming sportvoorzieningen

10.641

0

0

2.802

0

7.839

Totaal 10 - Sport

15.922

0

4.500

7.075

0

13.347

11 - Economie

Overcommittering D2

6.013

0

0

73

0

5.941

Stedelijke ontwikkeling economie

13.906

0

0

0

0

13.906

Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen (prog.11)

2.420

0

0

2.420

0

0

Totaal 11 - Economie

22.340

0

0

2.493

0

19.847

12 - Mobiliteit

Centrum Noord

4.077

0

4.800

598

0

8.279

Parkeren en Handhaven

0

0

8.505

1.430

0

7.075

Totaal 12 - Mobiliteit

4.077

0

13.305

2.028

0

15.354

bedragen x € 1.000

Reserves (verloopoverzicht 2023)

Saldo per
31-12-2022

Resultaat-bestem.
2022

Toe-voegingen

Ont-trekkingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2023

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Grondbedrijf

58.068

-26.959

200

617

0

30.692

Volkshuisvestingsfonds DHZW

258

0

0

0

0

258

Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid

76

0

0

0

0

76

Stedelijke ontwikkeling stadsontwikkeling

12.510

3.000

6.978

687

24

21.777

Strategisch vastgoed stadsontwikkeling

6.442

0

0

862

518

5.062

Kostenverhaal omgevingsplan Binckhorst

4.676

33

0

347

0

4.363

Participatie

2.026

0

0

594

0

1.432

Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingsplan

4.039

0

1.150

1.263

0

3.926

Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

88.095

-23.926

8.328

4.370

542

67.586

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Prioritaire gebieden

1.587

0

2.000

1.956

0

1.631

Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

1.587

0

2.000

1.956

0

1.631

15 - Financiën

Algemene reserve

76.165

51.135

2.913

600

34.900

94.713

Centrale Bedrijfsvoering

1.248

1.812

0

700

0

2.360

Programma 2 - College en bestuur

111

389

0

500

0

0

Programma 3 - Duurzaamheid, milieu en energietransitie

965

-176

0

300

0

489

Programma 4 - Openbare orde en veiligheid

-364

337

27

0

0

0

Programma 5 - Cultuur en bibliotheek

250

171

0

198

0

223

Programma 6 - Onderwijs

55

-2.668

2.613

0

0

0

Programma 7 - Werk en inkomen

3.778

1.722

0

0

0

5.500

Programma 8 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

5.950

9.050

0

1.250

0

13.750

Programma 9 - Buitenruimte

2.996

1.504

0

3.698

0

802

Programma 10 - Sport

0

-927

2.500

1.573

0

0

Programma 11 - Economie

-473

473

0

0

0

0

Programma 12 - Mobiliteit

0

2.500

0

2.500

0

0

Programma 13 - Stadsontwikkeling en wonen

-635

-45

0

0

0

-680

Programma 14 - Stadsdelen, integratie en dienstverlening

-944

-370

1.314

0

0

0

Onderhoud sportaccomodaties

2.885

0

1.500

1.800

0

2.585

Onderhoud vastgoed

8.000

0

0

5.432

0

2.568

Grote projecten

32.815

0

2.875

2.530

0

33.160

Co-financiering

27.227

0

10.000

5.528

2.891

28.808

Internationaal & werving

2.549

0

1.500

0

0

4.049

Herstructurering reserves

879

0

0

879

0

0

Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020 - 2023

82

0

5.229

5.311

0

0

Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024

540

0

2.658

3.000

0

198

Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022 - 2025

402

0

1.899

2.300

0

1

Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023 - 2026

35.000

0

46.016

67.750

0

13.266

Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2024 - 2027

0

0

80.893

22.592

0

58.301

Herfaseringen

27.763

2.161

21.344

30.999

0

20.269

Activafinanciering

171.948

0

60.130

6.100

9.301

216.677

Taakmutaties gemeentefonds

19.808

9.784

0

29.592

0

0

Extra Impuls voor betaalbaar wonen

42.686

0

0

441

0

42.245

Verbetering duurzame mobiliteit

263.520

0

0

8.270

0

255.250

Duurzaamheid en energietransitie

108.074

0

0

8.353

0

99.721

Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw

49.031

0

900

1.547

0

48.384

Buffer Impact Coronacrisis

14.720

-1.204

0

2.901

10.615

0

Versterking van dienstverlening voor kwetsbare inwoners

11.059

0

6.052

4.641

0

12.470

Buffer energiecrisis en excessieve inflatie

25.000

0

0

25.000

0

0

Totaal 15 - Financiën

933.091

75.648

250.363

246.285

57.707

955.110

TOTAAL GEMEENTE DEN HAAG

1.188.313

55.086

357.206

319.573

65.950

1.215.082

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27