Paragrafen

Subsidies

Subsidies

Deze subsidieparagraaf geeft inzicht in de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen in 2023 op het gebied van subsidiebeleid, zowel met betrekking tot subsidieverstrekking door, als subsidieverstrekking aan, de gemeente door externe partijen.

Beleid subsidieverstrekking
Het verstrekken van subsidies is een belangrijk beleidsinstrument om doelen uit de begrotingsprogramma’s in de stad te realiseren. Het verstrekken van subsidies gebeurt volgens de gemeentelijke beleidskaders die zijn vastgelegd in de kadernota subsidies. Daarnaast is subsidieverstrekking gebonden aan juridische kaders zowel landelijke Awb (Algemene wet bestuursrecht) als gemeentelijke (Algemene Subsidieverordening Den Haag 2020 (ASV2020) en gemeentelijke subsidieregelingen). Ook financiële kaders spelen een rol in het subsidieproces.

Kader meerjarige subsidies Den Haag
Met het kader meerjarige subsidies is invulling gegeven aan het verzoek van de gemeenteraad (RIS308339, RIS309420, RIS311055) om meerjarige subsidiëring van activiteiten mogelijk te maken. Het ziet toe op het verstrekken van subsidies met een looptijd langer dan één kalenderjaar en beschrijft de wijze waarop het college komt tot afwegingen om subsidies meerjarig te verstrekken en de vormgeving hiervan. Met meerjarige subsidies wordt aanspraak op toekomstige budgetten gemaakt en daarmee ook op toekomstige schaarse middelen. De in dit kader opgenomen richtlijnen zijn noodzakelijk voor rechtmatige, efficiënte en effectieve meerjarige subsidieverstrekking.

Indexatie bij meerjarige subsidies
Vanaf 2023 kiest de gemeente ervoor om meerjarige subsidies jaarlijks te indexeren. Dit betekent dat organisaties bij stijgende prijzen worden gecompenseerd zodat zij de beoogde activiteiten kunnen blijven uitvoeren voor de duur van de subsidieperiode. Het kan voorkomen dat voor sommige beleidsterreinen en daaraan verbonden subsidies indexatie niet passend is. Zo wordt de indexatie van specifieke uitkeringen bepaald door het rijk. Het kan ook voorkomen dat een andere wijze van indexatie passend is. Het college kan daarom bij subsidieregeling afwijken van bovenstaande werkwijze.

Keuze voor subsidie versus inkoop
In de afgelopen jaren heeft het college opnieuw onderbouwd in welke situaties subsidiëring het juiste  financieringsinstrument is. Het destijds door de accountant gesignaleerde risico op het mogelijk financieel onrechtmatig verstrekken van subsidies is daarmee verminderd. Bij gewijzigde beleidsinzichten en bij nieuw beleid is in 2023 een (her)overweging gemaakt. Afhankelijk van de sturingsbehoefte wordt de keuze gemaakt voor inkoop of subsidie. Met name wanneer de sturing een meer verplichtend karakter krijgt, ligt inkoop meer voor de hand. 

Online subsidieregister
De gemeente Den Haag is transparant in de subsidies die zij verstrekt. Om inzichtelijk te maken welke subsidies zijn verstrekt en aan wie, heeft Den Haag een (openbaar) subsidieregister opgesteld. Het subsidieregister is voor iedereen toegankelijk, en bedoeld om zowel de stad als de gemeenteraad inzicht te geven in subsidies die via het Centraal Subsidiebureau zijn verleend.

Begrotingssubsidies

Een begrotingssubsidie is een subsidievorm die wordt toegepast wanneer uit een marktanalyse van de aangevraagde activiteit blijkt dat er maar één of een zeer beperkt aantal organisaties in staat zijn deze activiteit uit te kunnen voeren. De subsidies worden verleend op basis van de Awb artikel 4:23 lid 3 sub c.

Begrotingssubsidies worden met naam van de ontvanger en het maximaal te verlenen subsidiebedrag opgenomen in de Programmabegroting. Het definitieve besluit tot verstrekken van begrotingssubsidies wordt genomen na vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Naam instelling

Bedrag maximaal

Gerealiseerd bedrag 2023

Programma

Activiteit

Stichting Wijkz (ADO-supporterscoördinator)

110.000

101.539

4

Bestrijding Onveiligheid

Stichting Slachtofferhulp Nederland

186.000

185.880

4

Bestrijding Onveiligheid

Stichting Halt

200.000

289.928

4

Bestrijding Onveiligheid

Fivoor/Materieel juridische dienstverlening

250.000

200.000

4

Bestrijding Onveiligheid

Stichting Soneca

140.000

139.997

8

Huiselijk geweld

GGZ Rivierduinen

136.000

135.422

8

Huiselijk geweld

Stichting JESS

1.595.000

1.645.348

8

Huiselijk geweld

Reclassering Nederland

501.000

476.250

8

Huiselijk geweld

Stichting Leger des Heils

1.448.000

1.531.153

8

Huiselijk geweld

Stichting Perspektief

4.817.000

4.816.462

8

Huiselijk geweld

Centrum Groepswonen

283.000

282.750

8

Participatie en informele hulp 

Joods Maatschappelijk Werk

98.000

98.000

8

Participatie en informele hulp 

Inloophuis Haaglanden

86.000

80.528

8

Participatie en informele hulp 

Cardia

47.000

48.000

8

Participatie en informele hulp 

Brijder Verslavingszorg

2.089.000

2.339.580

8

Beschermd wonen en GGZ

Reakt

4.935.000

5.673.192

8

Beschermd wonen en GGZ

Schroeder v.d. Kolk

382.000

381.193

8

Beschermd wonen en GGZ

Parnassia

8.964.000

6.969.261

8

Beschermd wonen en GGZ

Gemeente Wassenaar

45.000

44.940

8

Maatschappelijke opvang

Gemeente Leidschendam-Voorburg

243.000

242.679

8

Maatschappelijke opvang

Gemeente Zoetermeer

429.000

428.453

8

Maatschappelijke opvang

Gemeente Rijswijk

198.000

187.738

8

Maatschappelijke opvang

Indigo

2.117.000

2.287.912

8

Openbare Gezondheidszorg

Stichting Stadsomroep Den Haag 

836.000

835.158

5

Cultuur, Bibliotheek en Media

Stichting Atrium

131.500

131.500

5

Cultuur, Bibliotheek en Media

Stichting Luis in de Pels 

80.000

80.000

5

Cultuur, Bibliotheek en Media

Nationaal monument Oranjehotel

150.000

150.000

5

Monumentenzorg

Stichting ADO in de Maatschappij

138.000

138.000

10

Sport

ROM Innovation Quarter

557.000

521.000

11

Economische ontwikkeling en Structuurversterking

 

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27