Jaarrekening

Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

 
De gemeente heeft over 2023 € 3.476,0 mln. aan baten (incl. onttrekkingen aan reserves) gerealiseerd en € 42,3 mln. aan investeringsbijdragen van derden ontvangen.

(bedragen x € 1 mln.)

Baten

Rekening
2022

Begroting 2023 voor wijziging

Begroting 2023 na wijziging

Rekening
2023

1. Algemene dekkingsmiddelen

2.018,1

1.946,0

2.013,2

2.086,0

2. Specifieke uitkeringen

574,4

491,5

625,1

590,5

3. Tarieven, leges en heffingen

194,1

222,3

222,7

222,9

4. Bouwgrondexploitatie

59,5

55,4

27,0

7,0

5. Onttrekkingen aan reserves

358,1

272,5

458,3

385,5

6. Overige inkomsten 

138,5

122,4

167,6

184,1

Totaal

3.342,6

3.110,2

3.513,8

3.476,0

7. Investeringsbijdragen*

54,8

21,6

23,0

42,3

 
De gemeentelijke inkomsten exclusief algemene dekkingsmiddelen per programma zijn als volgt verdeeld:

(bedragen x € 1 mln.)

Programma's

Rekening 2022

Begroting  2023 voor wijziging

Begroting 2023 na wijziging

Rekening 2023

01 - Gemeenteraad

0,04

0,04

0,34

0,31

02 - College en Bestuur

0,07

0,0

0,0

0,1

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

101,9

6,6

21,8

16,9

04 - Openbare orde en Veiligheid

9,3

5,3

19,7

7,4

05 - Cultuur en Bibliotheek

11,5

12,2

12,0

13,5

06 - Onderwijs

61,2

58,9

73,1

59,2

07 - Werk en Inkomen

390,5

422,3

415,0

420,4

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

130,7

67,3

147,5

135,3

09 - Buitenruimte

65,2

175,9

178,6

183,1

10 - Sport

16,2

10,0

17,5

23,2

11 - Economie

4,8

2,3

2,2

4,0

12 - Mobiliteit

34,2

1,4

3,5

10,4

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

106,5

109,5

130,8

97,8

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

28,4

11,7

13,8

16,6

15 - Financiën

2,1

6,2

4,1

4,1

Overzicht Overhead

4,0

2,0

2,3

12,2

Totaal programma's  (excl. dekkingsmiddelen en reserves)

966,5

891,6

1.042,4

1.004,5

Algemene dekkingsmiddelen

12 - Mobiliteit 

83,0

88,5

88,8

104,5

15 - Financiën

1.935,0

1.857,5

1.924,4

1.981,5

Totaal dekkingsmiddelen

2.018,1

1.946,0

2.013,2

2.086,0

Onttrekkingen aan reserves

358,1

272,5

458,3

385,5

Totaal gemeentelijke inkomsten

3.342,6

3.110,2

3.513,8

3.476,0

Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.

1.       De algemene dekkingsmiddelen

(bedragen x € 1 mln.)

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening
2022

 Begroting 2023 voor wijziging

 Begroting 2023 na wijziging

 Rekening 2023

Algemene uitkering Gemeentefonds incl. uitkering Deelfonds Sociaal Domein

1.734,3

1.642,7

1.690,4

1.743,6

Onroerend zaakbelasting (incl. uitvoering wet WOZ)

113,5

139,7

139,9

139,2

Hondenbelasting

2,5

0,3

2,5

2,7

Toeristenbelasting

13,4

14,8

14,8

14,9

Precariobelasting

0,7

0,1

0,2

-0,3

Parkeerbelasting

83,0

88,5

88,8

104,5

Dividend (beleggingen)

3,1

7,7

8,4

5,7

Rente

36,3

27,1

43,8

51,1

Erfpachtinkomsten

24,2

20,1

20,2

19,6

Overige dekkingsmiddelen

7,0

4,9

4,9

5,1

Totaal

2.018,1

1.946,0

2.013,8

2.086,0

Gemeentefonds
In 2023 is € 1.743,6 mln. ontvangen uit het gemeentefonds. Dat is 83,6% van de gemeentelijke algemene dekkingsmiddelen. Het gemeentefonds is in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk wel  doorlopende verplichtingen nakomen en wettelijke taken uitvoeren. Zie voor nadere toelichting programma 15 Financiën.

Gemeentelijke belastingen
De inkomsten uit gemeentelijke belastingen bedragen € 261,0 mln. in 2023. Dat is 12,5% van het totaal aan gemeentelijke algemene dekkingsmiddelen. Nadere toelichting vindt u in programma 15 Financiën, en in de paragraaf Lokale heffingen.

Dividend en rente
De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. In 2023 bedroeg dit € 5,7 mln. Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen aan verbonden partijen, € 51,1 mln. in 2023. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Financiering.

Erfpacht
Er is in 2023 voor € 19,6 mln. aan erfpachtinkomsten gerealiseerd. Dit is € 0,6 mln. minder dan begroot. Dit wordt nader toegelicht in programma 15 Financiën.

Overige dekkingsmiddelen
De baten van € 5,1 mln. hebben betrekking op diverse reclameovereenkomsten voor het exploiteren van
reclamedragers in de buitenruimte door reclame-exploitanten (zoals in de tramhokjes).

2.       Specifieke uitkeringen
De gemeente Den Haag ontving in 2023 € 590,5 mln. van andere overheden, voornamelijk van het Rijk, met een voorgeschreven bestemming. Dat is € 34,6 mln. minder dan begroot:

Bedragen x € 1.000

Programma

Rekening 2022

Begroting 2023 voor wijziging

Begroting 2023 na wijziging

Rekening 2023

01 - Gemeenteraad

37

35

35

40

02 - College en Bestuur

87

0

0

56

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

4.755

1.175

16.583

10.809

04 - Openbare orde en Veiligheid

7.623

4.785

18.639

13.109

05 - Cultuur en Bibliotheek

573

240

1.141

2.271

06 - Onderwijs, onderwijsachterstanden

38.850

40.000

53.075

40.725

06 - Onderwijs, voortijdig schoolverlaten

3.191

787

3.400

3.106

06 - Onderwijs, volwasseneneducatie

5.238

4.000

5.655

6.088

06 - Onderwijs, overig

4.102

0

5.800

3.868

07 - Werk en Inkomen, inkomensregelingen

356.770

377.347

377.820

373.911

07 - Werk en Inkomen, TOZO

-3.258

0

1.000

-5.807

07 - Werk en Inkomen, overig

5.435

871

9.017

21.010

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid, Veilig thuis

18.128

18.928

19.842

19.641

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid, GR GGD

59.373

20.037

39.272

31.524

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid, opvang ontheemden Oekraïne

18.180

0

50.650

45.024

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid, overig

6.375

309

6.589

5.594

09 - Buitenruimte

158

0

0

382

10 - Sport

6.176

0

7.715

10.943

11 - Economie

393

0

60

107

12 - Mobiliteit

23.914

0

0

2.622

13 - Stadsontwikkeling en Wonen, Woningbouwimpuls

649

0

5.952

1.242

13 - Stadsontwikkeling en Wonen, overig

2.052

6

1.452

1.853

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening, opvang ontheemden Oekraïne

12.955

0

0

0

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening, overig

744

0

0

168

15 - Financiën

-34

0

0

25

16 - Overhead, opvang ontheemden Oekraïne

0

0

1.250

1.776

16 - Overhead, overig

1.928

0

172

379

Totaal

574.394

468.520

625.119

590.466

De grootste verschillen tussen begroting en realisatie zijn te zien op programma 6 - Onderwijs, waar € 14,1 mln. minder is ontvangen dan begroot, en op programma 8 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid, waar € 14,6 mln. minder is ontvangen dan begroot.
Op programma 6 is met name minder ontvangen in het kader van de regeling Onderwijsachterstanden (€ 12,4 mln.).
Voor programma 8 geldt dat er minder kosten zijn gemaakt in relatie tot opvang ontheemden Oekraïne dan werd begroot (€ 5,6 mln.). Er is daardoor ook minder gedeclareerd bij het Rijk. Daarnaast is er ook minder dan begroot gedeclareerd bij VWS voor Covid-19 gerelateerde kosten (€ 7,8 mln.).

3.       Inkomsten uit tarieven, leges en heffingen
De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten aan de burgers. Het gaat om 6,5% van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil.

(bedragen x € 1 mln.)

Tarieven, leges en heffingen

Rekening
2022

Begroting 2023 voor wijziging

Begroting 2023 na wijziging

Rekening
2023

Afvalstoffenheffing

92,0

         108,6

         109,6

          112,1

Rioolrechten

44,8

            51,6

            51,9

            51,5

Bouwleges

27,6

            31,0

            28,4

            26,5

Burgerzaken

9,3

               4,8

               6,2

               5,9

Sport/zwembaden

10,1

            10,0

            12,7

            14,4

Bibliotheek-inkomsten

               1,1

               1,9

               1,2

               1,2

Tarieven gezondheidszorg

              0,9

              2,7

              2,7

               1,5

Overige tarieven

               8,2

             11,8

            10,0

              9,7

Totaal

          194,1

         222,3

         222,7

         222,9

4.       Bouwgrond exploitatie
In 2023 is ca. € 7 mln. aan baten grondexploitaties ontvangen. De grondexploitaties met de meeste baten betreffen: Dreven, gaarden, Zichten, Noordelijk Havenhoofd, Laakhaven, Petroleumhaven, Spuikwartier, Twickelstraat, Den Haag Nieuw Centraal en Uitbreiding Madurodam. In programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen worden de grootste verschillen tussen de begrote en de werkelijke baten toegelicht.

5.       Onttrekkingen aan reserves
Reserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal is er in 2023 voor  € 385,5 mln. aan reserves onttrokken dan wel vrijgevallen (begroot was € 458,3 mln.). In 2023 is ook € 357,2 mln. aan reserves toegevoegd.

6.       Overige inkomsten
De gemeente realiseerde in 2023 ook nog € 184,1 mln. aan andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:

·         Huren en pachten (excl. Erfpacht) € 47,5 mln.
·         Verrekening met onderhanden werk (projecten) € 36,1 mln.
·         Baten ambulancedienst € 23,1 mln.
·         Terug ontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen € 14,9 mln.
·         Opbrengst grondverkopen en duurzame goederen (excl. bouwgrondexploitaties) € 14,0 mln.
·         Vrijval voorzieningen € 11,7 mln.
·         Inkomens- en kapitaaloverdrachten niet overheden € 6,1 mln.
·         Kredietfaciliteiten GKB € 6,0 mln.
·         Bijdrage HTM voor spoortmateriaal INTHR-programma € 6,0 mln.
·         Opbrengsten activiteiten HGR € 4,2 mln.
·         Eigen bijdrage en verhaal sociale uitkeringen in natura € 4,2 mln.
·         Uitgeleend personeel € 1,4 mln.
·         Overig € 8,9 mln.

7.       Investeringsbijdragen
De gemeente ontvangt van derden investeringsbijdragen voor grote projecten. In 2023 bedroeg deze bijdrage € 42,3 mln., voor de volgende projecten:

·         Vervangingsinvesteringen riolering € 31,4 mln.
·         Rotterdamsebaan € 3,8 mln.
·         Netwerk Randstadrail € 5,9 mln.
·         Overige projecten € 1,2 mln.

Deze investeringsbijdragen worden direct verrekend met investeringen (materiële vaste activa op de balans) en zijn derhalve geen onderdeel van de baten op de programma’s.

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27