Jaarrekening

Balans inclusief vergelijkend cijfer

Balans inclusief vergelijkend cijfer

bedragen x € 1.000

ACTIVA                                                                                            

31-12-2023
(excl. resultaat-bestemming)

31-12-2022
(excl. resultaat-bestemming)

Vaste activa 

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

19.492

6.723

19.492

6.723

Materiële vaste activa 

Investeringen met een economisch nut

1.758.809

1.765.115

waarvan in erfpacht: € 391 mln. (31-12-2022 € 388 mln.)

Investeringen met een economisch,waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing geheven kan worden

25.801

24.168

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

279.896

271.294

2.064.506

2.060.577

Financiële vaste activa 

Kapitaalverstrekking aan:

- Deelnemingen

94.036

94.036

- Overige verbonden partijen

635

635

Leningen aan:

- aan overige verbonden partijen

36.329

52.017

- overige langlopende geldleningen aan derden

80.375

82.131

Algemene voorziening voor oninbaarheid

-117

-128

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

152.183

164.919

363.441

393.610

Vlottende activa 

Voorraden

Grond- en hulpstoffen

175

214

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

0

0

Gereed product en handelsgoederen

962

14.212

1.137

14.426

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

150.528

162.760

Rekening-courantverhouding met het Rijk

709.000

482.000

Overige vorderingen

145.565

158.017

Overige uitzettingen

31.751

33.951

1.036.844

836.728

Liquide middelen 

Kassaldi

434

462

Banksaldi

605

2.042

1.039

2.504

Overlopende activa 

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen

151

2.528

- Het Rijk

6.035

13.098

Overige Nederlandse overheidslichamen

22.138

17.527

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

123.518

92.693

151.842

125.846

Totaal Activa

3.638.301

3.440.414

bedragen x € 1.000

PASSIVA

31-12-2023
(excl. resultaat-bestemming)

31-12-2022
(excl. resultaat-bestemming)

Vaste passiva 

Eigen Vermogen

Algemene reserve

122.311

99.987

Bestemmingsreserves 

1.092.772

1.088.326

Gerealiseerd resultaat

31.316

55.087

1.246.399

1.243.400

Voorzieningen 

Voorzieningen

162.333

160.311

162.333

160.311

Vaste  schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

0

9.076

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

1.473.910

1.428.288

- Binnenlandse bedrijven

2.261

2.199

Door derden belegde gelden

2.723

4.074

Waarborgsommen

2.998

3.535

Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

19.457

20.902

1.501.349

1.468.074

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

Overige kasgeldleningen

0

0

Banksaldi

0

0

Overige schulden

187.802

213.875

187.802

213.875

Overlopende passiva 

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen

429

1.415

- Het Rijk

352.693

168.300

- Overige Nederlandse overheidslichamen

27.785

5.387

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

119.778

106.457

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen.

39.733

73.195

540.418

354.754

Totaal Passiva

3.638.301

3.440.414

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27