Jaarrekening

Overzicht incidentele baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht incidentele baten en lasten op hoofdlijnen

 
Het overzicht van incidentele baten en lasten geeft inzicht in de mate waarin budget is ingezet voor incidentele activiteiten. Hiermee draagt het bij aan inzicht in het structureel begrotingsevenwicht van de gemeente. Alle reserveonttrekkingen, met uitzondering van de reserve activafinanciering, worden aangemerkt als incidenteel, omdat het geld dat in een reserve zit in principe tijdig is. In 2023 zijn de incidentele lasten hoger dan de incidentele baten, dit betekent dat er enig structureel budget wordt ingezet om incidentele activiteiten mee te bekostigen. Dit resulteert in een positief kengetal structurele exploitatieruimte, waarover meer informatie is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen, en dit laat zien dat de gemeente een structureel evenwichtige begroting heeft.

De gerealiseerde incidentele lasten en baten per programma in 2023 wordt in het volgende overzicht weergegeven:
 

(bedragen x €1.000,-)

Programma

Toelichting

Eind-datum

2023

01 - Gemeenteraad 

lasten

Raadsenquete Amare

Eenmalige lasten m.b.t raadsenquete Amare.

31-12-2023

931

Saldo 01 - Gemeenteraad

-931

02 - College en bestuur

lasten

Raadsenquete Amare

Eenmalige lasten m.b.t raadsenquete Amare.

31-12-2023

300

Saldo 02 - College en bestuur

-300

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

lasten

Lasten projecten Duurzaamheid en energietransitie

Vanuit de Enecoreserve worden de volgende programalijnen gefinancierd: Verduurzamen van woningen (zoals 10.000 woning op basis van een subsidie naar een hoger energielabel te helpen) (8 mln).Verduurzaamheidsimpuls gemeentelijk vastgoed (1 mln).  Aanleg en het opzetten van nieuwe energie bronnen op diverse locaties in Den Haag (2,85 mln). Verduurzamen van de openbare ruimte (0,5 mln). Adaptief beleid en verduurzaming van bedrijven (MKB) (1,5 mln). Programma- en proceskosten (0,15 mln). 

31-12-2024

8.300

Saldo 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

-8.300

04 - Openbare orde en Veiligheid

baten

Afrekening VRH 2022

Eindafrekening van de onderbesteding van de VRH in 2022.

31-12-2023

879

lasten

Extra lasten FLO regeling VRH 2023

Extra lasten voor de FLO regeling voor (oud-)brandweerlieden 2023.

31-12-2023

756

Ondermijningsaanpak

Extra incidentele stimulans vanuit het coalitieakoord.

31-12-2026

1.250

Aanpak jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit

Extra incidentele stimulans vanuit het coalitieakoord.

31-12-2026

500

Digitale veiligheid stedelijk

Extra incidentele stimulans vanuit het coalitieakoord

31-12-2024

461

Versterken van de positie van kwetsbare doelgroepen (POK-middelen)

Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen in het kader van de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag (POK). Deze middelen zijn in eerste instantie toegevoegd aan een reserve en worden nu van daaruit ingezet voor diverse gerichte projecten, waarmee we de positie van kwetsbare inwoners in Den Haag willen versterken.

31-12-2027

1.235

Subsidie CTER ZVHH

Incidente subsidie vanuit het rijk.

31-12-2025

75

Saldo 04 - Openbare orde en Veiligheid

-3.398

05 - Cultuur en Bibliotheek

baten

IDO (SiSa)

Bijdrage vanuit het Rijk voor het opzetten van een informatiepunt digitale overheid binnen bibliotheken.

31-12-2024

491

lasten

IDO (SiSa)

Inzet van rijksmiddelen voor het opzetten van een informatiepunt digitale overheid binnen bibliotheken.

31-12-2024

491

Toegankelijk maken culturele programmering

Tijdelijke intensivering toegankelijkheid.

31-12-2026

100

Kunst in de openbare ruimte, sluiting Haags Historisch en sluiting theater het Spui

In het financieel kader 2022-2025 zijn aantal incidentele posten opgenomen (Financiële steun sluiting Theater aan het Spui, Bouwplan Haagse Historisch Museum en Kunst in de openbare ruimte).

31-12-2023

788

Saldo 05 - Cultuur en Bibliotheek

-888

06 - Onderwijs

baten

Baten Nationaal Programma Onderwijs

Corona gerelateerde kosten om scholen te ondersteunen bij de aanpak van coronavertragingen.

31-7-2025

4.156

Lasten regeling Duurzame huisvesting

Regeling duurzame huisvesting heeft een tijdelijke karakter (verduurzamen van onderwijshuisvestingen) en loopt tot en met 2022. De afwikkeling van de kosten kunnen echter uitlopen tot en met 2024.

31-12-2024

-199

lasten

Onderwijs Oekraïense ontheemden

Door de toestroom van Oekraïense ontheemden zijn de kosten voor onderwijs incidenteel toegenomen. Het gaat hier met name om leerlingenvervoer en taalonderwijs.

31-12-2023

1.450

Lasten regeling Duurzame huisvesting

Regeling duurzame huisvesting heeft een tijdelijke karakter (verduurzamen van onderwijshuisvestingen) en loopt tot en met 2022. De afwikkeling van de kosten kunnen echter uitlopen tot en met 2024.

31-12-2024

-199

Lasten Nationaal Programma Onderwijs

Corona gerelateerde kosten om scholen te ondersteunen bij de aanpak van coronavertragingen.

31-7-2025

4.156

Afboeken grondwaarde verkoop Meppelweg

Het pand aan de Meppelweg is in 2021 verkocht. De grondwaarde is destijds niet verrekend met DSO. Dit wordt alsnog gecorrigeerd. Het nadeel komt ten laste van de algemene reserve.

31-12-2023

99

Verkoopkosten t.l.v. algemene reserve

Taxatiekosten panden kinderopvang voormalige verkooplijst, betreft Van der Wijckstraat 12 en de Max Havelaarstraat 68.

31-12-2023

3

Saldo 06 - Onderwijs

-1.552

07 - Werk en Inkomen

baten

KOT

Tijdelijke regeling voor compensatie aan slachtoffers van de toeslagaffaire.

31-12-2024

4.341

TOZO

Tijdelijke regeling, met geld in huidige jaren voor uitvoerings en afhandelingskosten.

31-12-2024

5.807

Regiodeal

Rijksmiddelen vanuit de landelijke regiodeal die worden ingezet voor de ontwikkelingen in Den Haag Zuidwest.

31-12-2025

43

lasten

STiP

 STiP staat voor Sociaal Traject in Perspectief. Een STiP-baan is een gesubsidieerde baan voor mensen die lang in de bijstand zitten en door een combinatie van factoren niet zelfstandig betaald werk kunnen vinden.

31-12-2026

3.922

KOT

Tijdelijke regeling voor compensatie aan slachtoffers van de toeslagaffaire.

31-12-2024

4.341

TOZO

Tijdelijke regeling, met geld in huidige jaren voor uitvoerings en afhandelingskosten.

31-12-2024

5.807

Tegemoetkoming energiekosten

Uitkering aan burgers vanwege energiearmoede. Vooralsnog wordt er uitgegaan dat deze regeling incidenteel is, tenzij toekomstige besluitvorming anders uitwijst.

31-12-2023

35.733

POK-middelen

Tijdelijke middelen vanuit het Rijk, voortkomend uit de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag, die worden ingezet om de positie van kwetsbare inwoners te versterken.

983

Regiodeal

Inzet van rijksmiddelen vanuit de landelijke regiodeal voor de ontwikkelingen in Den Haag Zuidwest.

31-12-2025

43

Saldo 07 - Werk en Inkomen

-40.638

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

baten

Nieuwkomers (Oekraine en Noodopvang Asiel)

De opvang  Oekraïense ontheemden en Asielzoekers (coa) is tijdelijk. Opvang Oekraine vooralsnog tot maart 2025 en Noodopvang Asiel op verzoek Coa.

31-3-2025

45.146

lasten

Nieuwkomers (Oekraine en Noodopvang Asiel)

De opvang Oekraïense ontheemden en Asielzoekers (coa) is tijdelijk. Opvang Oekraine vooralsnog tot maart 2025 en Noodopvang Asiel op verzoek Coa.

31-3-2025

45.146

Versterken van de positie van kwetsbare doelgroepen (POK-middelen)

Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen in het kader van de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag (POK). Deze middelen zijn in eerste instantie toegevoegd aan een reserve en worden nu van daaruit ingezet voor diverse gerichte projecten, waarmee we de positie van kwetsbare inwoners in Den Haag willen versterken.

31-12-2025

1.437

Saldo 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

-1.437

09 - Buitenruimte

baten

Vorming één straatorganisatie

Eenmalig reorganisatielasten voor de vorming van Straatreinigingsorganisatie.

1.451

lasten

Verduurzaming openbare verlichting

In het kader van duurzaamheid is eenmalig € 12 mln, beschikbaar gesteld om versneld het areaal van de openbare verlichting om te zetten naar led-armaturen. Deze omzetting is ten opzichte van de oorspronkelijke areaal een kwaliteitsverbetering en daarom incidenteel van aard. De reserve is gevormd vanuit Enecomiddelen en de eerste € 2,7 miljoen is reeds in 2022 besteed.

31-12-2025

1.054

Werk met werk

Werk met werk houdt onder andere in dat in navolging van projecten wordt gekeken om tegelijkertijd met deze projecten impuls verbeteringen in de openbare ruimte uit voeren. Hiermee wordt een gebied in een keer ge-upgraded en kan zorgen voor lagere lasten in de toekomst.

31-12-2024

414

Kwaliteitsimpuls Betje Wolfstraat

Kwaliteitsimpuls van de winkelstraat in de Betje Wolfstraat.

31-12-2025

0

Paxhaven

Aanleg haven naast Herenbrug.

31-12-2024

307

Herinrichting Badhuisstraat

Verbeteren kwaliteitsniveau Badhuisstraat.

31-12-2024

266

Aanpassing markten

De infrastructuur op markten krijgt een impuls. Denk hierbij aan andere watervoorzieningen, stroomvoorzieningen en dergelijke.

31-12-2025

176

Nadeelcompenstie/Prijsstijgingen

Door de marktomstandigheden hebben aannemers op basis van de contractvoorwaarden een claim voor prijscompensatie ingediend.  Verder hebben ondernemers een claim voor nadeelcompensatie bij de gemeente ingediend. Deze claims zijn in de voorziening overige bedrijfsrisico’s opgenomen en de afwikkeling hiervan loopt nog.

31-12-2023

2.018

Saldo 09 - Buitenruimte

-2.784

10 - Sport

baten

Verduurzaming sportvoorzieningen

Extra inzet op het versneld verduurzamen van sportvoorzieningen (vanuit Eneco).

31-12-2026

2.802

Olympisch fonds

Eenmalige bijdrage aan het Olympisch fonds ten behoeve van het binnenhalen van topsportevenementen.

31-12-2024

4.274

lasten

Verduurzaming sportvoorzieningen

Extra inzet op het versneld verduurzamen van sportvoorzieningen (vanuit Eneco).

31-12-2026

2.802

Olympisch fonds

Eenmalige bijdrage aan het Olympisch fonds ten behoeve van het binnenhalen van topsportevenementen.

31-12-2024

8.774

Saldo 10 - Sport

-4.500

11 - Economie

baten

Convenant vrede en recht

Uitvoering van het convenant vrede en recht met het Rijk.

31-12-2025

87

Bijdrage aan projecten uit het revolverende Fonds FRED via HEID

De projecten moeten eind 2023 afgerond zijn in het kader van de Kansen voor West II verantwoording.

31-12-2023

2.420

Winkelstraten-Kop Keizerstraat

Projectkosten voor de herinrichting van de openbare ruimte voor het gebied tussen de boulevard en de kop van de Keizerstraat.

31-12-2025

187

Winkelstraten-Loosduinse Hoofdplein

Projectkosten voor het op korte termijn verbeteren van het Loosduinse Hoofdplein zodat het plein aantrekkelijker wordt en het verblijfsklimaat verbetert

31-12-2024

87

lasten

Convenant vrede en recht

Uitvoering van het convenant vrede en recht met het Rijk.

31-12-2025

174

Lasten Internationaal en werving

Incidentele bijdrage voor de acquisitie van internationale bedrijven en organisaties.

31-12-2023

0

Bijdrage aan projecten uit het revolverende Fonds FRED via HEID

De projecten moeten eind 2023 afgerond zijn in het kader van de Kansen voor West II verantwoording.

31-12-2023

2.420

Winkelstraten-Kop Keizerstraat

Projectkosten voor de herinrichting van de openbare ruimte voor het gebied tussen de boulevard en de kop van de Keizerstraat.

31-12-2025

187

Winkelstraten-Loosduinse Hoofdplein

Projectkosten voor het op korte termijn verbeteren van het Loosduinse Hoofdplein zodat het plein aantrekkelijker wordt en het verblijfsklimaat verbetert.

31-12-2024

87

Saldo 11 - Economie

-87

12 - Mobiliteit

lasten

Inzet Eneco -verbeteren duurzame mobiliteit

Incidentele lasten groeiaandeel OV, inrichting verkeer en parkeren (RIS307106).

31-12-2024

6.353

Gedempte Gracht

Herinrichting Gedempte Gracht - Alternatieve fietsroute Grote Marktstraat.

31-12-2023

686

Omrijdkosten HTM

Bijdrage aan meerkosten van HTM tengevolge van werkzaamheden in de stad.

31-12-2023

1.000

Parkeren en Handhaven

De komende jaren staan er een aantal verbeteringen binnen het parkeren gepland waaronder het onderhoud van de daken van de stallingsgarages.

31-12-2027

1.430

Ontwikkeling Centrum-Noord

Getracht wordt om in het gebied van Centrum Noord de doorstroming en luchkwaliteit te verbeteren. Hiervoor worden in dit gebied meerdere (verkeers)maatregelen ingevoerd om dit te bereiken. Hiervoor is incidenteel geld beschikbaar.

31-12-2026

598

Afwaardering project "Mient"

Met het project “Mient” is besloten om te stoppen in de oorspronkelijke vorm op basis van het nieuwe coalitieakkoord. De investeringskosten tot en met 2023 van € 0,7 mln., zijn afgeboekt ten laste van de exploitatie.

31-12-2023

690

Nadeelcompenstie/Prijsstijgingen

Door de marktomstandigheden hebben aannemers op basis van de contractvoorwaarden een claim voor prijscompensatie ingediend.  Verder hebben ondernemers een claim voor nadeelcompensatie bij de gemeente ingediend. Deze claims zijn in de voorziening overige bedrijfsrisico’s opgenomen en de afwikkeling hiervan loopt nog.

31-12-2023

300

Saldo 12 - Mobiliteit

-11.057

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

baten

Betreft verkoop Titaan: de projectkosten van 7003837 Titaan (saturnusstraat 95) is de kostprijs

Een bezit kun je maar één keer verkopen, dus is er altijd sprake van een incidentele opbrengst. Dit is ook het geval wanneer gronden (stukjes groen, landbouwgronden) gedurende meerdere jaren verkocht worden. Ondanks het feit dat een dergelijke opbrengst mogelijk langer dan drie jaar geraamd kan worden, is er altijd sprake van incidentele baten. Boekwinst of –verlies bij verkoop van geactiveerde investeringen (eventuele opbrengst wijkt af van de boekwaarde) is een eenmalige baat of last (Commissie BBV).

31-12-2023

12.510

lasten

Afwaardering Ondergrondse doorgang Zwolsestraat

De verwachte kosten voor het project onderdoorgang Zwolsestraat (OKZ) zijn te hoog: we stoppen daarom met dit project. Het project OKZ betreft een investeringsproject en de voorbereidingskosten die op de balans als Materiele Vaste Activa stonden zijn afgewaardeerd tlv de exploitatie, omdat er vanwege het stoppen van het project geen activa meer gerealiseerd is.

31-12-2023

5.894

Betreft verkoop Titaan: de projectkosten van 7003837 Titaan (saturnusstraat 95) is de kostprijs

Een bezit kun je maar één keer verkopen, dus is er altijd sprake van een incidentele opbrengst. Dit is ook het geval wanneer gronden (stukjes groen, landbouwgronden) gedurende meerdere jaren verkocht worden. Ondanks het feit dat een dergelijke opbrengst mogelijk langer dan drie jaar geraamd kan worden, is er altijd sprake van incidentele baten. Boekwinst of –verlies bij verkoop van geactiveerde investeringen (eventuele opbrengst wijkt af van de boekwaarde) is een eenmalige baat of last (Commissie BBV).

31-12-2023

12.510

Inzet Eneco (Extra impuls betaalbaar wonen)

Extra impuls voor betaalbaar wonen voor sociale woningbouw en starterswoningen (RIS309925).

31-12-2026

441

Inzet Eneco (Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw)

Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw (RIS309924).

31-12-2026

1.547

Gebiedsontwikkeling & sociale woningbouw (reserve grote projecten)

Diverse projecten tbv gebiedsontwikkeling & sociale woningbouw (RIS307128 en RIS309924).

31-12-2025

0

Gebiedsontwikkeling Binckhorst & CID (reserve grote projecten)

Diverse projecten tbv Binckhorst & CID (RIS299319). Een kwaliteitsimpuls in het groen, eenmalige aanleg extra fiets- en wandelpaden, upgrade verbinding tussen Den Haag Centraal, de binnenstad en de wijken Beatrixkwartier, Rivierenbuurt en Bezuidenhout-West. Deze projecten worden nog eens extra aangejaagd vanuit het coalitieakkoord 2023-2026. Aanvullend is in dit akkoord ook een budget vrijgemaakt voor tijdelijke intiatieven in Binckhorst en het CID.

31-12-2025

1.170

Saldo 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

-9.052

14 -Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

baten

Noodopvang Oekraïense ontheemden
(klantcontactcentrum)

De kosten die gemaakt worden voor de noodopvang van de Oekraïense ontheemden worden volledig vergoed door het Rijk

31-12-2023

339

Subsidie C10

Tijdelijk besluit verbetering digitale dienstverlening (voorschot 80% uitkeringsbedrag).

31-12-2023

117

Project samenwerkende Portalen/Openstad/pilot
Omnichannel

Diverse bijdragen vanuit gemeenten / rijksoverheden.

31-12-2023

388

lasten

Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Viering 150 jaar Hindoestaanse immigratie in Den Haag.

31-12-2023

150

Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Ondersteunen initiatief verzamelgebouw migrantenkerkgroeperingen.

31-12-2023

50

Noodopvang  Oekraïense ontheemden
(klantcontactcentrum)

De kosten die gemaakt worden voor de noodopvang van  Oekraïense ontheemden worden volledig vergoed door het Rijk.

31-12-2023

339

Subsidie C10

Tijdelijk besluit verbetering digitale dienstverlening (voorschot 80% uitkeringsbedrag).

31-12-2023

218

Project samenwerkende Portalen/Openstad/pilot
Omnichannel

Diverse bijdragen vanuit gemeenten / rijksoverheden.

31-12-2023

388

Saldo 14 -Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

-301

15 - Financiën

baten

Rijksbijdrage Energietoeslag

Rijksbijdrage t.b.v. uitkering aan burgers vanwege energiearmoede. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat deze regeling incidenteel is, tenzij toekomstige besluitvorming anders uitwijst.

31-12-2023

38.596

Saldo 15 - Financiën

38.596

16 - Overhead

lasten

Saldo 16 - Overhead

0

Totaal toevoegingen aan reserves  

357.206

Totaal onttrekkingen aan reserves (excl. structurele onttrekkingen aan de reserve activafinanciering)

376.222

TOTAAL SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

-27.613

In dit overzicht is het onttrokken bedrag van € 9,3 mln. aan de reserve activafinanciering niet als incidenteel opgenomen, omdat dit structurele verrekeningen zijn. Zie hiervoor hoofdstuk 4.9

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27