Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale heffingen

 
Inwoners en ondernemers dragen via de gemeentelijke heffingen bij aan de goede voorzieningen in de stad voor zorg, winkels, onderwijs, openbaar vervoer en wegen. Deze heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten.
In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde belastingopbrengsten, de belastingtarieven en het kwijtscheldingsbeleid.

Inkomsten lokale heffingen

De netto opbrengsten, baten verminderd met lasten (oninbare bedragen) van de belangrijkste gemeentelijke heffingen zijn:

bedrag x € 1.000

Belastingsoort

Uitkomst 2023

Begroting 2023

Uitkomst 2022

OZB

138.583

138.463

112.226

Afvalstoffenheffing

105.276

104.688

87.715

Rioolheffing

50.705

51.417

44.121

Hondenbelasting

2.578

2.420

2.398

Toeristenbelasting

14.875

14.741

13.388

Precariobelasting

-278

149

710

Parkeerbelasting

99.159

86.433

79.641

Omgevingsvergunningen (wonen en bouwen)

17.375

16.271

15.958

Totaal

428.272

414.581

356.158

In 2023 zijn de inkomsten uit lokale heffingen ruim € 14 mln. hoger dan begroot. Dit komt vooral door hogere inkomsten uit parkeren. Door de stijging van het parkeertarief was uitgegaan van een terugloop in het parkeren. Deze heeft zich niet voorgedaan, waardoor een voordeel is ontstaan. Een uitgebreide toelichting hierop is opgenomen in het programma Mobiliteit.

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27