Jaarrekening

Wet Normering Topinkomens

Wet Normering Topinkomens

 
Als de bezoldiging in 2023 meer bedraagt dan € 223.000 bruto, of als de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband meer bedraagt dan € 75.000, wordt de overschrijding gemotiveerd.          

Topfunctionaris*

Werknemer met bezoldiging hoger dan wettelijke maximum

Gegevens 2023

bedragen x € 1

I. Merx

C.G.C.M. Blankwaard-Rombouts

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

01/01/2023 - 31/12/2023

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

                                             161.393

                                              131.469

Beloningen betaalbaar op termijn

                                              25.806

                                                18.707

Subtotaal

                                            187.198

                                              150.176

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

                                           223.000

                                             223.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging

                                            187.198

                                              150.176

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Bezoldiging valt binnen de norm

Bezoldiging valt binnen de norm

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

 

Gegevens 2022

Werknemer met bezoldiging hoger dan wettelijke maximum

bedragen x € 1

I. Merx

C.G.C.M. Blankwaard-Rombouts

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

01/01/2022 - 31/12/2022

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

                                             161.546

                                              124.014

Beloningen betaalbaar op termijn

                                               23.254

                                                22.032

Subtotaal

                                            184.800

                                              146.046

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

                                           216.000

                                             216.000

Bezoldiging

                                            184.800

                                              146.046

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2024 14:15:11 met de export van 05/29/2024 14:10:27